Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturki24.pl
(regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

§1 Postanowienia ogólne

Operatorem serwisu internetowego www.fakturki24.pl jest firma Michał Mac z siedzibą w Goleniowie, 72-100, ul. Ogrodowa 16, NIP 8561770604, tel. 601070023 oraz firma Averta Boryszek Piotr z siedzibą w Goleniowie, 72-100, ul. Konstytucji 3-go Maja 30/110, NIP 8561638112, tel. 888150371. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa rodzaje i zakres świadczenia usłuag drogą elektroniczną przez Operatora oraz zasady korzystania z serwisu internetowego www.fakturki24.pl, zwanego dalej "Serwisem" , jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług przez Operatora zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w tym ze świadczonych w ramach niego przez Operatora poszczególnych Usług, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.fakturki24.pl/regulamin.php i może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku i zapisanie w pamięci komputera. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika oraz nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe. Operator ma prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§2 Usługi świadczone przez Operatora

Podstawową usługą świadczoną przez Operatora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu jest udostępnianie aplikacji internetowej www.fakturki24.pl umożliwiającej wystawianie faktur VAT oraz rachunków. Świadczone usługi są odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. Aktualny cennik dostępny jest na stronie http://www.fakturki24.pl/oplaty.php . Operator udostępnia Użytkownikom Serwis nieodpłatnie na okres próby 60 dni. Po tym okresie funkcjonowanie Serwisu jest ograniczone.

§3 Zasady korzystania z Serwisu

Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie w formie on-line, w związku z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Użytkownika komputerem posiadającym dostęp do sieci Internet. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu oraz zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu. Zawarcie Umowy z Operatorem następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w Serwisie oraz złożenie oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i zasad polityki prywatności wydawanych przez Operatora, a znajdujących się odpowiednio na stronach internetowych: http://www.fakturki24.pl/regulamin.php, http://www.fakturki24.pl/polityka-prywatnosci.php
Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: Hasło i adres poczty elektronicznej (e-mail). Pozostałe dane Użytkownika, takie jak: pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, NIP, numer telefonu są podawane przez Użytkownika podczas rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Serwisu. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta gdy po pomyślnym przejściu procesu rejestracji. Podczas obowiązywania Umowy Użytkownik nie powinien udostępniać swoich danych identyfikacyjnych (e-mail i Hasła) osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności tych danych, Użytkownik powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt Operatorowi. Użytkownik nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Operatorem na inne osoby, bez wyraźnej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła, powinien wybrać opcję "Zapomniałem hasła" i postępować zgodnie z poleceniami umieszczonymi w Serwisie celem umożliwienia Operatorowi wygenerowania i przesłania na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika wiadomości z adresem (linkiem) do strony ustalania nowego Hasła. Uiszczone przez Użytkownika opłaty nie podlegają zwrotowi, gdyż zostały uiszczone dobrowolnie, po bezpłatnym przetestowaniu Serwisu.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie danych i informacji, o których mowa w ust. 19 powyżej oraz na przetwarzanie w tych celach adresu e-mail podanego podczas zawierania Umowy. Serwis jest dostępny dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Operator uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji). W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu będą możliwe do przewidzenia Operator powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres kontakt@fakturki24.pl.

§4 Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz Umowie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub elektronicznej na adres elektroniczny kontakt@fakturki24.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę użytkownika, opis reklamacji oraz adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamacje oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§5 Ochrona danych w Serwisie

Operator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim żadnych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu stanowią jego własność i z wyjątkiem tych danych, o których mowa w ust. 4 §3 Regulaminu, nie są przetwarzane przez Operatora. Dane, o których mowa w §3 Regulaminu są gromadzone i przetwarzane w celach, o których mowa w Regulaminie oraz w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Serwisu. Tylko Użytkownik ma dostęp do danych wprowadzonych przez siebie do Serwisu poprzez posługiwanie się wymyślonym przez siebie loginem oraz hasłem. Operator oraz zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 4 §3 Regulaminu. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do danych wprowadzonych przez niego do Serwisu, jak również jest uprawniony do ich zmiany. W momencie rozwiązania Umowy, wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu.

§6 Zakres odpowiedzialności Operatora

Operator podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym. Udostępniane przez Operatora w ramach Serwisu aplikacje służą jedynie ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast nie przejmują za nie odpowiedzialności. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej Hasła lub e-maila. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezależną od niego niemożliwością wygenerowania dla Użytkownika nowego Hasła dostępu do Serwisu.

§7 Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej http://www.fakturki24.pl/regulamin.php i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Operator może zmienić Regulamin, w tym uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Użytkownik przy rozpoczęciu korzystania z Serwisu, po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z natychmiastowym rozwiązaniem umowy przez Użytkownika z Operatorem ze skutkiem określonym w §3 Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do powiadamiania Operatora o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej, z tym skutkiem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie Operatora wysłane do Użytkownika na dotychczasowy adres e-mail jest skuteczne. Załącznik do Regulaminu np. Polityka ochrony prywatności jest jego integralną częścią. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne bądź bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Aktualności
 • 2303.12 Dobijamy do 1000!
  Dzisiaj zarejestrował się nasz 800. użytkownik. Życzymy wielu wartościowych faktur!
 • 0302.13 Ze względu na problemy z obliczaniem cen netto / brutto związane z zaokrąglaniem do drugiego miejsca po przecinku, wprowadziliśmy wybór rodzaju wprowadzania (netto czy brutto) na początku formularza
 • 1001.13 Automatyczne wyszukiwanie kontrahenta - podczas wpisywania danych kontrahenta podczas wystawiania faktury, system automatycznie przeszuka bazę wystawionych wcześniej faktur oraz słownika i przedstawi podpowiedzi.
 • 0201.13 Wszystkich użytkowników informujemy, iż uaktualniliśmy program do faktur, dopasowując go do nowych przepisów. Nastąpiły następujące zmiany:
  - brak słowa VAT po słowie Faktura,
  - z faktury VAT Marżna usunięto słowo Marża, dodano w uwadze automatyczny dopisek "Podatek rozlicza nabywca",
  - data sprzedaży została zamieniona na: 'data dokonania dostawy', 'data zakończenia dostawy', 'data wykonania usługi','data otrzymania zapłaty',
 • 0605.12 Rodzina fakturki24.pl rośnie w siłę!
  Witamy 500. użytkownika i życzymy pomyślności w biznesie!
 • 2303.12 Dzisiaj w nocy przeprowadziliśmy migrację serwisu na nowy, szybszy serwer, co w znacznym stopniu poprawiło jakość funkcjonowania serwisu.
 • 1803.12 Miło nam poinformować, iż poprawiliśmy działanie systemu dynamicznie zapisującego edytowany dokument.
 • 2502.12 Kolejne funkcje w programie, dodaliśmy możliwość dodawania krótkich notek do dokumentów oraz definiowanie różnych nr kont w zależności od walut.
 • 0211.11 No i stało się! Uruchomiliśmy najnowszą, 3. wersję systemu fakturki24.pl. Rewolucja na tyle duża, że szykowana od ponad roku. Gruntowne badania wydajności i funkcjonalności starego systemu pozwoliła nam na przygotowanie kompletnie nowego, zbudowanego całkowicie od zera programu do faktur online. Dodaliśmy szereg nowych i (mamy nadzieję) przydatnych funkcji. Po zalogowaniu się do serwisu użytkownicy uzyskują dostęp do forum, gdzie zarówny my jak i inni mogą pomagać sobie na wzajem. Życzymy wielu wartościowych faktur!